Privacybeleid Deesjavu Fotografie 2023


Deesjavu Fotografie 

Desiree Deden 

Pascalweg 22  Hellevoetsluis 

http://www.deesjavufotografie.nl 

deesjavufotografie@gmail.com 

06-13860388 

 KVK 65658558 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Deesjavu Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik  maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons  verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 ⋅  Voor- en achternaam     

 • ⋅  Adresgegevens     
 • ⋅  Telefoonnummer     
 • ⋅  E-mailadres     
 • ⋅  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch  of tijdens een kennismakingsgesprek     

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te  verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan  ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,  om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent  dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld  over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deesjavufotografie@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie. 

 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
Deesjavu Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

 • ⋅  Het afhandelen van jouw betaling.     
 • ⋅  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.     
 • ⋅  Om goederen en diensten bij je af te leveren     
 • .  Daarnaast kan Deesjavu Fotografie uw persoonsgegevens  gebruiken in het kader van leverings-en administratieve verplichtingen  met betrekking tot het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een fotoshoot en  het leveren van foto’s in digitale of print vorm.     

 

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De  verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst  waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te  nemen. 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
Deesjavu Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen  hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een  mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deesjavu Fotografie) tussen zit. 

 

 

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN
Deesjavu Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 

 • ⋅  De Website van Deesjavu Fotografie maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in  verkeerde handen vallen.     
 • .  De mailbox van Deesjavu Fotografie – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.     
 • ⋅  Klantgegevens (zoals aantekeningen van  kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de  harde schijf van Deesjavu Fotografie. Jouw gegevens worden beschermd  door  een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de  mailbox van Deesjavu Fotografie. 

 

IN KAART BRENGEN VAN HET WEBSITEBEZOEK
Op de website van Deesjavu Fotografie worden algemene  bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en  klikgedrag op de website. Deesjavu Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Verstuurde facturen worden in ieder geval 5 jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.      
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door  een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of  tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Deesjavu Fotografie nog actief in bedrijf is.     
 • Deesjavu Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan  strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden  verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar  bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.     

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
Deesjavu Fotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres,  telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden,  tenzij anders overeengekomen. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren  of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deesjavu Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand  naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Deesjavu Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Deesjavu Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus  en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Deesjavu Fotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, neem dan contact op via desireededen1988@gmail.com

 

GOOGLE ANALYTICS DISCLAIMER

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

RECAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.